쇼핑-레스토랑

DAI PHAT GAS STORE 디자인 38

주유소 디자인 DAI PHAT 38

주소 :

지역 :

건축비:

건설 시간

—2021—

***

주유소의 설계 및 시공에는 외부의 미적 외관뿐만 아니라 공간에 대한 기술, 창의적이고 현대적인 설계 방법이 필요합니다. 규제 표준을 충족하고 원활한 비즈니스를 지원하기 위해 MOIVAONHATI는 매장 디자인 가장 현대적인 장비를 갖춘 Dai Phat 38 석유는 고효율을 제공하고 소비자가 브랜드를 쉽게 식별 할 수 있도록 도와줍니다.

MOIVAONHATOI가 우리와 함께이 주유소 건설을 살펴 보겠습니다!

오일 샵 사진

최초의 3D 버전

건물 안에 있는 상가입니다. 주유소의 디자인은 6개의 공간으로 구성되어 있습니다. 거실은 가장 넓고 통풍이 잘 되는 중앙에 있고 다음은 다음을 포함합니다. 작업실, 양쪽에 침실 2개, 작은 주방 및 욕실이 외부에 있습니다. MOIVAONHATOI는 이 모델을 사용하여 가장 편리하고 통풍이 잘되는 방식으로 방을 배치했습니다.

Petrol Store의 건설 과정 및 디자인

1, 전체 석유 매장 디자인

건설에서

주유소 기반 조성 공사

어떤 프로젝트이든 완벽한 아키텍처를 갖기 위해서는 먼저 견고한 기반을 구축해야합니다. 가장 세심하고 열정적 인 MOIVAONHATOI 주유소 건설 첫날의 이미지입니다.

가스 가게 내부 조립
주유소 외부 공사 사진

주유소 도어의 비즈니스 특성으로 인해 차량이 자주 출입하는 경우가 있으며, 피크 시간대에는 진입하는 차량 수가 매우 많아서 차량을 수용 할 수있는 충분한 공간이 필요합니다. 기다려야 함. 따라서 이곳은 주유소를 설계하기에 매우 넓은 면적을 가진 합리적인 장소로 고객에게 편안한 여행 공간을 제공함을 알 수 있습니다.

석유 매장 건설

우리는 내부와 외부를 일치시키기 위해 건설, 단계 및 예산을 계획하기 위해 신중하게 재료를 선택하여 석유 매장을 짓고 있습니다. 기능성, 미학 및 경제성에 대한 요구 사항 cutomer의.

완료

석유 매장 설계 완료

프로젝트는 안전과 미적 기준을 최우선으로 하여 단계적으로 완료되고 있으며, 우리 팀은 균형을 유지하기 위해 강판으로 조립된 골판지 철 지붕을 건설했습니다. Dai Phat 38 주유소 첨부 석유 화학 그래서 메인 컬러는 흰색 바탕에 파란색으로 되어 있어 주유소를 찾을 때 더욱 눈에 잘 띄고 매력적입니다.

3D와 현실을 비교하여 MV가 항상 3D보다 더 정확하고 아름답게 설계되고 구성되었는지 확인하십시오.
주유소, 상점, 사무실 QUICK, QUALITY, 합리적인 비용, 문의 : MV Construction Company
전화 : 0908.66.88.10
웹 사이트 : https://moivaonhatoi.com

주유소의 또 다른 구석

내부 석유 상점 건설

60% 건설 프로세스는 MOIVAONHATOI 팀이 긴밀히 따랐으며 작업은 단시간에 완료되었습니다.

관상용 식물 장식으로 주유소 건설

건물 외관이 아름 다울뿐만 아니라 고객은 가장 매력적인 방식으로 전면을 장식하고 싶어합니다. 따라서 우리는 더 다양한 관상용 식물을 디자인하여 매장의 미적 가치를 높이고 환경을 보호합니다.

주유소 완성

주유소는 전면에 연꽃 연못이 눈길을 사로 잡도록 설계되었으며 동시에 상점의 자연의 아름다움을 강조하는 관상용 나무가 늘어선 모델입니다.

2, 가스 가게 앞

건설 중

주유소 내부 공사

Phân chia phòng sao cho hợp lý và đúng với kế hoạch ban đầu, căn phòng được trang trí với các khung viền quanh tường tuy đơn giản những lại làm tôn lên giá trị thẩm mĩ của cửa hàng. Các chi tiết nhỏ nhất như gạch ốp lát, khung gỗ,… đều được lựa chọn rất tỉ mỉ theo yêu cầu của khách và theo kế hoạch bản 3D đã đề ra.

완벽하게

주유소 메인 코너 완성

블루와 화이트의 메인 컬러로 강조된 매장의 넓고 밝은 공간은 고객에게 가장 편안한 느낌을줍니다.

주유소 앞을 완성하다

매장 앞쪽에는 작은 화분이 주위에 배치되어 있으며, 건물에는 더 많은 도어 시스템이 설치되어 자연광으로 인해 실내 공간이 더 통풍이 잘되게합니다.

주유소 앞을 완성하다

공간은 매우 넓고 밝으며 투명한 알루미늄 도어로 양쪽에서 빠르게 활동을 볼 수 있으며 매장 밖에서 일어나는 활동을 면밀히 관찰 할 수 있습니다.

주유소 앞을 완성하다

매장 주변의 화분을 장식하는 것도 잊지 않고 휴식과 화합을 연출하고 공간 전체에 활력이 넘치는 미적 가치를 높입니다.

3, 주유소 거실

3D 디자인

주유소 내부의 3D 디자인
주유소 내부의 3D 디자인

널찍한 객실은 신축성있는 소파와 목재 인테리어 디자인으로이 공간의 고급 스러움을 연출합니다. 화이트를 메인 컬러로하여 인테리어를 가장 아름답게 배치 할 수 있습니다. 버팔로 눈 조명을 디자인하면 공간이 그 어느 때보 다 밝고 현대적으로 만들어집니다.

구성

석유 매장 건설

화이트를 메인 컬러로 전면 리페인팅하여 거실용 버팔로 아이램프로 디자인한 이미지입니다. MOIVAONHATOI는 점차 화이트 바닥 타일을 깔아 이 방의 고급스러움을 높였습니다.

석유 매장 건설

공사 과정은 매우 빠르게 진행되고 있으며 일정에 따라 단계별로 실내 인테리어가 점차 완성되고 있습니다. 주로 흰색 톤과 목재 트림을 사용하여이 방의 미적 아름다움과 우아함을 그 어느 때보 다 증가시킵니다.

석유 매장 건설

완전한

주유소 완성

내부 공간은 매우 넓으며 고객의 요구 사항에 따라 일부 내부가 변경됩니다. 짙은 갈색 목재 테이블과 의자는 의자와 테이블 상판에 물결 모양의 디테일이 새겨 져 우아함과 고귀함을 높여줍니다.

주유소 완성

Điểm nhấn cho căn phòng này là ốp gạch trắng vân mây trên tường làm sáng cả căn phòng, với sự kết hợp hài hòa của gạch vân gỗ kẻ sọc tạo ra sự hài hòa và là điểm nhấn nổi bật lên tên hiệu ” Đại Phát 38″ .

3D와 현실을 비교하여 MV가 항상 3D보다 더 정확하고 아름답게 설계되고 구성되었는지 확인하십시오.
주유소, 상점, 사무실을 FAST, QUALITY, 합리적인 비용으로 설계하고 시공해야하는 경우 MV Construction Company에 문의하십시오.
전화 : 0908.66.88.10
웹 사이트 : https://moivaonhatoi.com

4, 석유 상점 사무실

주유소 사무실의 3D 설계

다음은 최소한의 가구를 갖춘 사무실이지만 여전히 나무 테이블과 화이트 소파로 현대성을 강조합니다. 주변 장식 세부 사항도 매우 조화 롭고 전체 방의 하이라이트입니다.

주유소 완성

상단에 단순함이있는 많은 가구가있는 미니멀 한 작업실. 작업을위한 큰 나무 테이블과 의자, 뒤에 나무 타일이 배치되어 사무실이 더 밝아집니다.

참조 : 40 개의 슈퍼 매장 외관 장식 패턴 고객 유치

5, 주유소 화장실

주유소 용 화장실 건설

누구나 편리하게 사용할 수있는 별도의 공간입니다. 모든 디자인은 모든 작은 세부 사항에주의와 세심함을 보여야합니다.

주유소 화장실 완성

화장실로 가는 길은 아름다운 타일로 둘러싸여 있고 많은 나무로 둘러싸여 있어 이 공간에 활력을 더해줍니다. 세면대는 외부에서 사용하기 쉽도록 디자인했으며 내부는 브로케이드 타일로 마감해 눈길을 끄는 데 크게 기여했다.

전체적으로 Dai Phat 38 주유소를 돌아 보면 완성 후 MOIVAONHATOI는 편안하고 편리하도록 인테리어 레이아웃에 이르기까지 고객으로부터 만족을 얻은 것을 매우 영광으로 생각합니다.

우리의 석유 프로젝트에 대해 어떻게 생각하십니까? 공유를 남겨주세요!

3D와 현실을 비교하여 MV가 항상 3D보다 더 정확하고 아름답게 설계되고 구성되었는지 확인하십시오.
주유소, 상점, 사무실을 FAST, QUALITY, 합리적인 비용으로 설계하고 시공해야하는 경우 MV Construction Company에 문의하십시오.
전화 : 0908.66.88.10
웹 사이트 : https://moivaonhatoi.com

댓글이 닫힙니다.

ko_KR한국어